OBCHODNÍ PODMÍNKY
upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb – akce, uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://vzdelavani.pink-km.cz/
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., se sídlem Halíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČ: 18189091 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb – akce (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vzdelavani.pink-km.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
1.2.
Akci lze objednat přes webové stránky společnosti v sekci Akce.
1.3.
Elektronická objednávka akce na webových stránkách společnosti je závazná a jejím odesláním kupující akceptuje tyto OP.
1.4.
Uzávěrka objednávek akce je uvedena ve webovém rozhraní, přičemž činí zpravidla 72 hodin před začátkem akce. Po tomto termínu je možné dodatečné objednání akce konzultovat prostřednictvím e-mailu vzdelavani@pink-km.cz.
1.5.
Došlé přihlášky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem, případně telefonicky. Objednávky jsou zařazovány dle termínu objednání až do vyčerpání stanovené kapacity akce.
1.6.
Prodávající si vyhrazuje právo změny lektora, data konání, úpravy programu event. zrušení akce při nízkém zájmu a/nebo zásahu vyšší moci. Všechny přihlášené účastníky bude prodávající v takovém případě včas informovat.
1.7.
Fakturu zašle prodávající bez zbytečného odkladu po potvrzení elektronické objednávky akce na e-mail kupujícího, který uvedl ve svém uživatelském profilu.
1.8.
Akce se uskuteční pouze v případě, že si akci elektronicky objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovených společností.
1.9.
Kupující potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce.
1.10.
Kupující souhlasí se zasíláním obchodní sdělení o nabídkách prodávajícího. Nepřeje-li si dále dostávat od prodávajícího nabídku jeho vzdělávacích programů či akce a jiných obchodních sdělení, je oprávněn zasílání zrušit ve svém uživatelském účtu nebo zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na e-mail vzdelavani@pink-km.cz.
2.
ÚHRADA NÁKLADŮ ZA AKCI
2.1.
Cenu akce může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 417849691/0100 vedený u banky Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) nebo je-li to umožněno hotově před začátkem školení.
2.2.
Prodávající dále může vydávat slevové poukazy. Slevový poukaz lze uplatnit tak, že v objednávce kupující zadá u způsobu platby kód slevového poukazu.
2.3.
Místo na akce si kupující zarezervuje pouze v případě, že akce řádně zaplatí dle pokynů ve vydané faktuře (při dodržení splatnosti), platba musí zároveň dorazit min. 1 den před začátkem akce na účet prodávajícího.
2.4.
Na dodatečné objednávky prostřednictvím e-mailu vzdelavani@pink-km.cz, které budou schváleny prodávajcím, obdrží kupující příjmový pokladní doklad při akci oproti hotovostní platbě.
2.5.
V případě neúčasti kupujícího z důvodu např. nemoci nebo pracovního vytížení je možné vyslat na akci náhradníka. Poplatek za akci se nevrací.
3.
STORNO PODMÍNKY
3.1.
Objednávku akce je možné stornovat nejpozději 72hodin před začátkem školení. Méně jak 72 hodin před začátkem akce objednávku stornovat nelze a zaplacená cena se nevrací. Objednávku je možné stornovat při objednávání na webových stránkách, zasláním e-mailu na vzdelavani@pink-km.cz, nebo telefonicky.
  1. V případě, že se kupující odhlásí více jak 10 pracovních dní před začátkem akce (1 pracovní den se počítá jako 24 hodin), bude kupujícímu vráceno 100 % ceny oproti storno faktuře do 14 dní na účet kupujícího uvedený v jeho uživatelském profilu na webových stránkách.
  2. V případě, že se kupující odhlásí méně jak 10 pracovních dní, ale nejpozději 72 hodin před začátkem akce, vrací se kupujícímu 50 % ceny oproti storno faktuře do 14 dní na účet kupujícího uvedený v jeho uživatelském profilu na webových stránkách.
3.2.
Dle potřeby může kupující po dohodě vyslat náhradníka.
3.3.
Pokud nebude možné akci ze závažných důvodů uskutečnit nebo nebude zahájeno pro nenaplnění kapacity, vyhrazuje si prodávající právo zvolit náhradní termín jeho zajištění. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Kupující může v takovém případě od smlouvy odstoupit, přičemž mu prodávajícím vráceno 100% ceny oproti storno faktuře do 14 dní na účet kupujícího uvedený v jeho uživatelském profilu na webových stránkách.
4.
PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH
4.1.
Konkrétní podrobnosti a specifikace jednotlivých akcí včetně osnovy, rozsahu a průběhu budou zveřejněny na webové stránce http://vzdelavani.pink-km.cz/ vždy v sekci „Akce“ po kliknutí na vybranou akci.
4.2.
V ceně školení je připraveno malé občerstvení.
5.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1.
Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.2.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.3.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2, 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy.
5.4.
Pro odstoupení od smlouvy je kupující povinen postupovat dle ust. uvedených v čl. III těchto podmínek.
5.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.
5.6.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to na účet, který má kupující uveden ve svém uživatelském profilu.
5.7.
Je-li společně se zbožím nebo službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.
PRŮBĚH AKCE
6.1.
Prezence přihlášených probíhá půl hodiny před vlastním zahájením akce – žádáme přihlášené o dodržení tohoto předstihu.
6.2.
Vstup na akci bude umožněn pouze po úhradě nákladů dle čl. 2 těchto OP. V případě, že nebude úhrada nákladů připsána na účet prodávajícího v souladu se zálohovou fakturou nejpozději den před termínem konání akce, při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením akce, je nutné prokázat úhradu formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby.
6.3.
V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu akce. V závěru každý účastník akce obdrží certifikát o absolvování.
7.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, popř. dalších údajů, které kupující prodávajícímu poskytne (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3.

Kupující dále uděluje prodávajícímu souhlas s uveřejněním fotografií a videí, a to jak portrétových, tak reportážních, včetně označení jména a funkce ve společnosti. Tento souhlas uděluje kupující pro uveřejnění v propagačních materiálech prodávajícího, vydávaných v tištěné i elektronické podobě a šíření pomocí všech distribučních sítí včetně internetové sítě.

7.4.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
7.5.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu změnit své osobní údaje ve svém profilu na webu společnosti.
7.6.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dodávajících službu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7.7.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.8.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.9.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.10.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.3.
Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
8.4.
Společnost si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek.
8.5.

Zároveň se prodávající a kupující zavazují řešit případný spor smírnou cestou. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, prodávající upozorňuje na možnost řešení na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí (dále jen „ČOI“). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.