Seminář je zaměřen na osoby vykonávající funkci veřejného opatrovníka, a to z pohledu aktuální právní úpravy týkající se opatrovnictví. Je realizován formou prezenčního vzdělávání a je kladen důraz na prohloubení již získaných znalostí a dovedností v předmětné oblasti, včetně výkonu správních činností.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadu územně správních celků, podílející se na výkonu a plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územně správních celků podle zvláštních předpisů.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními pojmy týkající se opatrovnictví (opatrovník, opatrovanec, právní osobnost, svéprávnost, právní jednání) a s tím související výkonem správních činností. Účastníci semináře budou seznámeni s jednotlivými aspekty procesu řízení ve věci omezení svéprávnosti a s podpůrnými opatřeními, které mohou být využity v případech, kdy osobu není nutno omezit ve svéprávnosti. V průběhu školení bude vysvětlen rozdíl mezi procesním (ustanoveném podle správního řádu, občanského soudního řádu či trestního řádu) a hmotně právním opatrovníkem. Rovněž budou rozebrány povinnosti opatrovníka, který musí s opatrovancem udržovat pravidelný kontakt, starat se o naplnění jeho práv, chránit jeho zájmy, podávat soupis jmění, vyúčtování správy jmění. Dále se bude kurz zabývat odpovědností opatrovance i opatrovníka např. odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, trestně právní odpovědnost. Výklad bude doplněn praktickými příklady. Závěr kurzu bude věnován otázkám a diskuzi.

Lektoři:

Mgr. Dagmar Frydrychová

Mgr. Veronika Klimentová