Cena: 1890,- Kč

Vzdělávací program je zaměřen na ustanovení správního řádu, která v praxi činí výkladové či procesní potíže.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadu územně správních celků, podílející se na výkonu a plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územně správních celků podle zvláštních předpisů. Výklad je členěn do šesti bloků (vyučovacích hodin) tematicky korespondujících s postupy orgánů státní správy při vedení správních řízení:

  • Uvedení do problematiky problémových oblastí SŘ, dále zásady SŘ, kompetenční konflikt, podjatost
  • Doručování, zastoupení, počítání lhůt, postup před zahájením SŘ
  • Ústní jednání, dokazování, přerušení řízení
  • Rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, náklady řízení, ochrana před nečinností
  • Odvolání, přezkum, obnova řízení
  • Příkaz, spory o věcnou příslušnost, společné řízení, stížnosti

Součástí každého bloku je uvedení příkladů z praxe a případných judikátů. Samostatným blokem pak je zodpovězení dotazů a diskuze k přednesené problematice.

Lektor:

RNDr. Bc. Miroslav ŠEVČÍK